Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza polityka, zwana dalej „Polityką”, opisuje reguły i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Quale UX – Krzysztof Miotk zwanego dalej „Administratorem”. Polityka ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych stosowanych przez administratora danych osobowych.

Polityka została pierwotnie wdrożona w dniu 19.07. 2022r  Ostatnia aktualizacja Polityki miała miejsce w dniu 19.07. 2022r  

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Administrator prowadzi działalność gospodarczą w zakresie badania i projektowanie produktów cyfrowych oraz konsultacji i szkoleń z tego zakresu. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.  

 3. Celem Polityki jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe, w tym zapewnienie ochrony danych osobowych przed wszelakiego rodzaju zagrożeniami, tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, świadomymi lub nieświadomymi.

 4. Polityka opisuje również zasady zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych 

 5. Polityka została wdrożona w związku z treścią art. 24 ust. 2 RODO jako dowód dołożenia należytej staranności w zakresie ochrony danych osobowych.  

 6. Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz samych użytkowników.

 7. Polityka stanowi element dokumentacji ochrony danych osobowych wdrożonej przez Administratora, która to dokumentacja obejmuje, poza Polityką, następujące dokumenty:

  1. audyt przedwrożeniowy w postaci kwestionariusza,

  2. analiza ryzyka,

  3. rejestr czynności przetwarzania,

  4. rejestr kategorii czynności przetwarzania,

  5. wykaz powierzeń,

  6. dokumentacja dot. poszczególnych podmiotów przetwarzających,

  7. dekalog ochrony danych osobowych,

  8. wzór raportu z naruszenia ochrony danych osobowych,

  9. ewidencja incydentów ochrony danych osobowych,

  10. wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

  11. ewidencja osób upoważnionych,

  12. rejestr realizacji uprawnień podmiotów danych,

  13. wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  14. dokumenty służące do realizacji obowiązków informacyjnych,

  15. polityka prywatności strony internetowej,

  16. polityka prywatności dot. korespondencji e-mail,

  17. dokumenty służące do obsługi uprawnień podmiotów danych,

  18. wzór raportu z przeglądu dokumentacji ochrony danych osobowych.

§ 2

Zakres zastosowania

 1. Polityka zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, do którego dochodzi w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.

 2. Politykę stosuje się w szczególności do:

  1. danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej,

  2. danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych,

  3. informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych,

  4. rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych,

  5. innych dokumentów zawierających dane osobowe.

 3. Zasady ochrony danych osobowych określone przez Politykę mają zastosowanie do wszystkich systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, wszystkich lokalizacji, w których przetwarzane są dane osobowe oraz wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych z upoważnienia Administratora, a w szczególności:

  1. wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie,

  2. wszystkich lokalizacji – budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie,

  3. wszystkich pracowników, zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło, wykonawców umów o świadczenie usług, praktykantów, stażystów i innych osób mających dostęp do informacji podlegających ochronie.

 4. Polityka nie dotyczy podmiotów zewnętrznych, które przetwarzają dane osobowe powierzone im do przetwarzania przez administratora danych osobowych na podstawie stosownych umów powierzenia. Podmioty te stosują własne procedury i środki bezpieczeństwa związane z ochroną danych osobowych wymagane przez przepisy prawa, do czego zobowiązały się w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Nie dotyczy to osób współpracujących z Administratorem w modelu B2B, z którymi również, z ostrożności, zostały zawarte umowy powierzenia. Te osoby również zobowiązane są przestrzegać zasad ochrony danych osobowych wynikających z Polityki oraz dekalogu ochrony danych osobowych.

§ 3

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.

 2. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnić:

  1. poufność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom,

  2. integralność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany

  3. rozliczalność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie

  4. integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej

  5. dostępność informacji – rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne

  6. zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.

 3. Bezpieczeństwo danych osobowych opiera się o filary ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora:

  1. legalność – Administrator dba o ochronę prywatności i przetwarzane dane zgodnie z prawem,

  2. bezpieczeństwo – Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie,

  3. prawa jednostki – Administrator umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje,

  4. rozliczalność – Administrator dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

§ 4

Administrator danych osobowych (ADO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Miotk

 2. Do najważniejszych zadań Administratora należy:

 1. wdrożenie, utrzymywanie i aktualizowanie Polityki,

 2. organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa,

 3. zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami Polityki,

 4. wydawanie i anulowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

 5. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

 6. weryfikacja podmiotów przetwarzających i zawieranie umów powierzenia,

 7. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych i zgłoszenie faktu naruszenia organowi nadzorczemu oraz zawiadomienie o tym osoby, której dane dotyczą,

 8. nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych,

 9. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,

 10. przeprowadzanie szkoleń użytkowników przed przystąpieniem przez nich do przetwarzania danych osobowych,

 11. pozbawianie urządzeń i innych nośników informacji przeznaczonych do likwidacji zapisu danych lub – gdy nie jest to możliwe – uszkadzanie je trwale w sposób uniemożliwiający odczytanie danych,

 12. nadzorowanie usuwania awarii sprzętu komputerowego w sposób zapewniający bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych,

 13. nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,

 14. nadzór nad czynnościami związanymi z ochroną przeciwwirusową, czynnościami serwisowymi dotyczącymi komputerów oraz systemów operacyjnych, przy wykorzystaniu których przetwarzane są dane osobowe,

 15. podejmowanie i nadzorowanie wszelkich innych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych w systemie informatycznym danych osobowych.

 1. Za realizację zadań związanych z ochroną danych osobowych odpowiedzialny jest sam administrator.

§ 5

Inspektor ochrony danych osobowych (IODO)

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych świadomie, stwierdzając, że nie ciąży na nim taki obowiązek na podstawie art. 37 RODO ze względu na fakt, że:

 1. nie jest organem ani podmiotem publicznym,

 2. jego główna działalność nie polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę,

 3. jego główna działalność nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (administrator w ogóle nie przetwarza tego rodzaju danych osobowych).

§ 6

Obsługa informatyczna

 1. Administrator nie powierzył wykonywanie czynności związanych z obsługą informatyczną.

 2. Do czynności, o których mowa powyżej, należy:

 1. bieżący monitoring i zapewnienie ciągłości działania komputerów i innych urządzeń wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych oraz systemów operacyjnych,

 2. optymalizację wydajności komputerów i innych urządzeń wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych oraz systemów operacyjnych,

 3. instalację i konfiguracje sprzętu sieciowego i serwerowego,

 4. instalację i konfigurację oprogramowania systemowego, sieciowego,

 5. konfigurację i administrowanie oprogramowaniem systemowym, sieciowym oraz zabezpieczającym dane chronione przed nieupoważnionym dostępem,

 6. nadzór nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych,

 7. współpracę z dostawcami usług oraz sprzętu sieciowego i serwerowego,

 8. zarządzanie kopiami awaryjnymi konfiguracji oprogramowania systemowego, sieciowego,

 9. zarządzanie kopiami awaryjnymi danych osobowych oraz zasobów umożliwiających ich przetwarzanie,

 10. przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa informacji,

 11. przyznawanie na wniosek administratora danych osobowych ściśle określonych praw dostępu do informacji w danym systemie,

 12. wnioskowanie do administratora danych osobowych w sprawie zmian lub usprawnienia procedur bezpieczeństwa i standardów zabezpieczeń,

 13. zarządzanie licencjami, procedurami ich dotyczącymi,

 14. prowadzenie profilaktyki antywirusowej.

§ 7

Obszar przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w obrębie siedziby Administratora, tj. pod następującym adresem: ul. Cicha 36 84-242 Luzino

 2. Siedziba Administratora to lokal znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku, w którym znajdują się również inne lokale. Wejście do siedziby zabezpieczone jest dwoma parami drzwi, które wyposażone są w zamki antywłamaniowe. W siedzibie Administratora znajdują się trzy oddzielne pokoje oraz korytarz i przestrzeń socjalna. Do przetwarzania danych osobowych dochodzi w pokojach. Pokoje wyposażone są w drzwi zwykłe zamykane na zamek. W jednym z gabinetów znajduje się szafa biurowa klasy A, w której przechowywane są dokumenty zawierające dane osobowe.  

 3. Klucze do drzwi wejściowych do siedziby Administratora oraz do szafy klasy A posiada wyłącznie Administrator.

 4. Dane osobowe są również przetwarzane poza siedzibą Administratora z uwagi na wykorzystywanie do pracy urządzeń mobilnych pozwalających przetwarzać dane w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Dane te są przetwarzane na komputerach oraz telefonach należących do Administratora oraz osób współpracujących z Administratorem. W tym zakresie stosowane są środki ostrożności takie jak m.in.: aktywowanie dwuskładnikowego logowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, stosowanie polityki czystego pulpitu, posługiwanie się silnymi hasłami składającym się co najmniej z 8 znaków, w tym liter i cyfr, szyfrowanie dysków, korzystanie z szyfrowanej teletransmisji, a także aktywowanie wygaszaczy ekranów na komputerach do przetwarzania danych osobowych po określonym czasie nieaktywności użytkownika. Wszystkie czynności podejmowane w związku z przetwarzaniem danych osobowych poza siedzibą Administratora muszą być wykonywane z należytą dbałością o zabezpieczenie danych osobowych i zapewnienie ich poufności.

 5. W obrębie siedziby Administratora mogą przebywać osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, a także osoby przebywające tam w związku z realizacją zawartych z nimi umów. Obecność innych osób jest dopuszczalna, ale tylko pod nadzorem osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa mających na celu uniemożliwienie uzyskanie dostępu do danych osobowych przez osoby do tego nieuprawnione. W szczególności, na czas obecności osób nieupoważnionych, dokumenty zawierające dane osobowe chowane są w miejsca uniemożliwiające zapoznanie się z nimi, a ekrany komputerów są wygaszane lub tak ustawiane by uniemożliwić wgląd w dane osobowe.

 6. Ponieważ Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, do przetwarzania danych osobowych dochodzi również w innych lokalizacjach, ale w tym zakresie czynności przetwarzania dokonuje podmiot trzeci lub ewentualnie podmioty do tego przez niego upoważnione. Administrator danych osobowych nie ma szczegółowej wiedzy na temat lokalizacji, w obrębie których dochodzi do przetwarzania danych przez podmioty, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, ale podmioty te zobowiązały się do stosowania odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. W zakresie lokalizacji przetwarzania danych przez podmioty przetwarzające, Administrator pozyskuje zawsze informację czy dane przetwarzane są w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy poza nim, a w sytuacji, gdy poza nim, weryfikuje czy dany podmiot zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez korzystanie z mechanizmów zgodności takich jak Tarcza Prywatności, standardowe klauzule umowne.

§ 8

Sprzęt wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są z wykorzystaniem komputerów przenośnych oraz smartfonów. Ponadto, dane osobowe przechowywane są na serwerach, które to jednak serwery nie należą do Administratora i nie znajdują się pod jego kontrolą, ale na których to serwerach miejsca zapewniają usługodawcy zewnętrzni. 

 2. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych wyłącznie z wykorzystaniem sprzętu powierzonego im przez Administratora, w szczególności nie są uprawnione do przetwarzania danych z wykorzystaniem własnego sprzętu. W sytuacji, gdyby zaistniała konieczność wykorzystania sprzętu prywatnego, osoby upoważnione zobowiązane są do uzyskania zgody Administratora oraz wdrożenia na swoim sprzęcie takich zabezpieczeń, by zapewnić pełną poufność przetwarzanych danych osobowych.

 3. Komputery przenośne, z których korzystają osoby upoważnione, mogą być używane wyłącznie w obrębie siedziby Administratora. Administrator, komputer przenośny wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych, może wynosić poza swoją siedzibę. Administrator zachowuje przy tym wszelkie środki ostrożności związane z przetwarzaniem danych osobowych poza swoją siedzibą, tak by zapewnić pełną poufność przetwarzanych danych osobowych.

 4. Na dyskach komputerów mogą być przechowywane pliki zawierające dane osobowe. W celu zapewniania poufności danych, dyski podlegają szyfrowaniu, a możliwość uzyskania dostępu do danych przechowywanych na dysku uzależniona jest od uprzedniego zalogowania się z wykorzystaniem nazwy użytkownika oraz hasła. 

 5. W pamięci smartfonów również mogą być przechowywane pliki zawierające dane osobowe. W celu zapewniania poufności danych, dane podlegają szyfrowaniu, a możliwość uzyskania dostępu do danych uzależniona jest od uprzedniego potwierdzenia swojej tożsamości poprzez mechanizm uwierzytelniania użytkownika funkcjonujący w ramach danego smartfona.

 6. Ekrany monitorów, na których możliwy jest dostęp do danych osobowych, powinny być automatycznie wyłączane po upływie ustalonego czasu nieaktywności użytkownika.

 7. Monitory komputerów powinny być tak ustawione, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd do danych osobowych.

 8. Jeżeli dane przechowywane są na zewnętrznym dysku twardym, to w przypadku konieczności likwidacji dysku twardego, powinien on zostać w miarę możliwości poddany pełnemu formatowaniu.

 9. Urządzenia komputerowe, dyski twarde lub inne informatyczne nośniki danych przeznaczone do naprawy, pozbawia się przed tymi czynnościami zapisu zgromadzonych na nich danych osobowych.

 10. Sprzętem pośrednio wykorzystywanym przy przetwarzaniu danych osobowych są również drukarki, które służą do drukowania dokumentów zawierających dane osobowe. Drukarki funkcjonują w sieci bezprzewodowej, co oznacza, że z każdego komputera podłączonego do sieci WiFi zarządzanej przez Administratora możliwe jest połączenie się z drukarką i wykonanie wydruku. Wydrukowane dokumenty zabierane są niezwłocznie z tacy drukarki po wykonaniu wydruku. Postępowanie z dokumentami drukowanymi opisane jest szczegółowo w § 10 Polityki. 

 11. Komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych mają połączenie z Internetem poprzez sieć WiFi funkcjonującą w obrębie siedziby Administratora. Dostęp do sieci zabezpieczony jest hasłem, które znane jest wyłącznie Administratorowi i osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.

 12. Komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych wyposażone są w system antywirusowy oraz firewall służący zapewnieniu bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia.

§ 9

Oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są z wykorzystaniem następującego oprogramowania:

  1. Google Workspace– oprogramowanie biurowe dostępne on-line w ramach pakietu G-Suite; pliki zawierające dane osobowe tworzone z wykorzystaniem oprogramowania przechowywane są na serwerach zapewnianych przez Google,

  2. Dysk Google – chmura umożliwiające przechowywanie w niej plików zawierających dane osobowe; pliki przechowywane są na serwerach zapewnianych przez Google,

  3. Miro – system do kooperacji internetowej 

  4. Figma- oprogramowanie do projektowania

  5. Zoom- system do wideokonferenecji

  6. User zoom- system do nagrywania respondentów

  7. system operacyjny komputera – w zakresie, w jakim dane przetwarzane są z wykorzystaniem standardowych funkcji i narzędzi dostępnych w ramach systemu, np. w postaci folderów zawierających w swojej nazwie dane osobowe.

 2. Administrator dąży do tego, by każda osoba biorąca udział w przetwarzaniu danych osobowych posiadała swoje własne konto w ramach oprogramowania do przetwarzania danych, tak by wszystkie czynności dokonywane na danych osobowych mogły być przypisane konkretnym użytkownikom. Nie zawsze jest to jednak możliwe, w szczególności, gdy chodzi o oprogramowanie zainstalowane lokalnie na komputerze, takie jak oprogramowanie biurowe czy wręcz sam system operacyjny. W tym zakresie odrębne konto użytkownika dotyczy konta użytkownika w systemie operacyjnym.

§ 10

Dokumentacja papierowa

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie papierowej, gdy zachodzi konieczność dokonania bieżących wydruków określonych dokumentów w celach operacyjnych lub gdy określone dokumenty przechowywane są w dłuższych okresach czasu. Ponadto, część dokumentów może być dostarczana Administratorowi przez inne podmioty. 

 2. Dokumenty zawierające dane osobowe to, w szczególności:

  1. faktury,

  2. umowy,

  3. potwierdzenia przelewów,

  4. wyciągi bankowe,

  5. zamówienia,

  6. formularze reklamacyjne i formularze odstąpienia od umowy,

  7. korespondencja papierowa, 

  8. etykiety adresowe naklejane na paczki.

 3. Dokumenty drukowane z uwagi na bieżące cele operacyjne są niezwłocznie niszczone z wykorzystaniem niszczarki po zrealizowaniu zadania wymagającego uprzedniego wydruku. 

 4. Dokumenty zawierające dane osobowe nie mogą być pozostawiane w miejscach ogólnodostępnych bez opieki. Dokumenty mogą znajdować się na biurkach i innych tego typu powierzchniach podczas wykonywania określonych zadań wymagających dostępu do dokumentów. Po zakończeniu pracy dokument powinien zostać zniszczony z wykorzystaniem niszczarki lub włożony do szafy, o której mowa w ust. 7 poniżej.

 5. Dokumenty dostarczane pocztą lub za pośrednictwem kuriera odbierane są przez Administratora lub przez osoby przez niego do tego upoważnione. 

 6. Postępowanie z dokumentacją papierową ma prowadzić do tego, by nikt nieupoważniony nie uzyskał wglądu do danych osobowych zawartych w treści dokumentów. 

 7. Administrator nie posiada oddzielnego pomieszczenia przeznaczonego na archiwum. Dokumenty, które przechowywane są w dłuższych okresach czasu, przechowywane są w szafie biurowej klasy A znajdującej się w siedzibie Administratora, do której to szafy dostęp posiada wyłącznie Administrator oraz osoby przez niego upoważnione. 

 8. Dokumenty zawierające dane osobowe nie mogą być wynoszone poza obszar siedziby Administratora, chyba że Administrator wyrazi na to zgodę ze względu na konieczność realizacji określonych obowiązków poza siedzibą Administratora. W takiej sytuacji, muszą zostać podjęte wszelkie środki ostrożności mające na celu zapewnienie poufności dokumentów wynoszonych poza siedzibę Administratora.

 9. Jeżeli zachodzi konieczność przesłania dokumentów zawierających dane osobowe, dopuszczalne jest wyłącznie korzystanie z pocztowych przesyłek rejestrowanych oraz usług kurierskich, tak by w razie ewentualnych problemów z doręczeniem możliwe było sprawne przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego. Dokumenty powinny być w odpowiedni sposób zapakowane, by ograniczyć ryzyko ich zniszczenia. 

 10. Szczególnym rodzajem dokumentacji zawierającej dane osobowe jest dokumentacja księgowa. Ponieważ Administrator korzysta z usług zewnętrznego biura rachunkowego, dokumentacja księgowa gromadzona jest przez biuro rachunkowe i przechowywana w jego siedzibie, przy czym po zakończeniu roku podatkowego dokumentacja za dany rok podatkowy przekazywana jest Administratorowi, który przechowuje ją w swoim archiwum (szafa biurowa klasy A znajdująca się w siedzibie Administratora).

 

§ 11

Kopie bezpieczeństwa

 1. W stosunku do dokumentów zawierających dane osobowe nie są wykonywane ich kopie. Postępowanie z dokumentami opisane w § 10 Polityki jest zdaniem Administratora wystarczające, by zapewnić bezpieczeństwo dokumentów i nie ma konieczności wykonywania ich dodatkowych kopii.

 2. Jeżeli chodzi o dane osobowe przetwarzane są w ramach oprogramowania dostępnego w trybie on-line, dostawcy oprogramowania wykonują automatycznie kopie zapasowe, które pozwalają, w razie potrzeby, odtworzyć stan oprogramowania z chwili wykonania ostatniej kopii zapasowej. Kopie zapasowe są nadpisywane, co oznacza, że Administrator ma możliwość odtworzenia danych wyłącznie z ostatniej wykonanej kopii zapasowej.

 3. Jeżeli chodzi o dane osobowe przetwarzane w ramach plików elektronicznych przechowywanych na dysku komputerów, to pliki te są automatycznie synchronizowane z Dyskiem Google, co stanowi ich dodatkową kopię zapasową na wypadek utraty dostępu do danych z dysku komputera.

 4. Ponadto, ostatniego dnia każdego miesiąca wykonywane są kopie zapasowe w sposób manualny. Dane z oprogramowania chmurowego eksportowane są w postaci plików pozwalających odtworzyć dane, pliki zapisane na dysku kopiowane są na zewnętrzny dysk twardy, a dysk twardy przechowywane jest w szafie, o której mowa w § 10 ust. 7 Polityki. Kopie wykonywane manualnie są nadpisywane, co oznacza, że Administrator ma możliwość odtworzenia danych wyłącznie z ostatniej wykonanej kopii zapasowej.

 5. Jeżeli chodzi o dane osobowe przechowywane na serwerze, hostingodawca wykonuje automatycznie kopie zapasowe, które pozwalają, w razie potrzeby, odtworzyć bazę danych z chwili wykonania ostatniej kopii zapasowej. Kopie zapasowe są nadpisywane, co oznacza, że Administrator ma możliwość odtworzenia danych wyłącznie z ostatniej wykonanej kopii zapasowej.

§ 12

Ochrona antywirusowa

 1. Ochrona antywirusowa jest realizowana poprzez zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego.

 2. W przypadku wykrycia wirusa komputerowego, użytkownik systemu zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie administratora danych osobowych.

 3. System operacyjny podlega regularnej kontroli pod kątem obecności wirusów komputerowych.

 4. Wykryte zagrożenia usuwa się niezwłocznie z systemu operacyjnego.

 5. Przed przystąpieniem do unieszkodliwienia wirusa, należy zabezpieczyć dane zawarte w systemie przed ich utratą.

 6. Osobą odpowiedzialną za powyższe działania jest administrator systemu informatycznego, a jeżeli takowy nie został powołany – administrator danych osobowych

§ 13

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

  1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),

  2. uczciwie, w sposób przejrzysty dla osoby przetwarzanej (rzetelność i transparentność),

  3. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja),

  4. nie więcej niż potrzeba (adekwatność),

  5. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),

  6. nie dłużej niż potrzeba (czasowość),

  7. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 2. W celu przestrzegania zasady legalności, Administrator dokonał analizy wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych i określił właściwe podstawy prawne, w oparciu, o które dane czynności przetwarzania mogą się odbywać. Informacje w tym zakresie zawarte są w rejestrze czynności przetwarzania.

 3. W celu przestrzegania zasady rzetelności i transparentności, Administrator zadbał o to, by w każdej sytuacji pozyskiwania danych osobowych, w stosunku do osoby, której dane są pozyskiwane, realizowany był obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO. Administrator zdiagnozował następujące sytuacje, w których dochodzi do pozyskiwania danych osobowych:

  1. kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej – obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez politykę prywatności dot. korespondencji e-mail podlinkowaną w stopce każdej wiadomości e-mail,

  2. korzystanie z usług świadczonych przez Administratora – obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez wysłanie klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentu zawierające wymagane informacje dotyczące przetwarzania danych,

  3. zakup przez sklep internetowy Administratora – obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez klauzulę informacyjną widoczną w ramach formularza zamówienia oraz przez politykę prywatności podlinkowaną w formularzu zamówienia,

  4. zapis do newsletteraobowiązek informacyjny realizowany jest poprzez klauzulę informacyjną widoczną w ramach formularzu zapisu do newslettera, politykę prywatności podlinkowaną w formularzu zapisu do newslettera oraz klauzulę informacyjną zawartą w wiadomości potwierdzającej zapis do newslettera,

  5. rekrutacja – obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez wysłanie stosownych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w odpowiedzi na aplikację,

  6. zatrudnianie – obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez dołączenie do umowy dokumentu zawierającego stosowne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,

  7. współpraca z podwykonawcami – obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez dołączenie do umowy dokumentu zawierającego stosowne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 4. W celu przestrzegania zasady minimalizacji, Administrator przemyślał, jakie dane potrzebne są mu do określonych celów, co znalazło odzwierciedlenie w rejestrze czynności przetwarzania. Administrator pouczył wszystkie osoby biorące udział w procesie przetwarzania danych osobowych, by nie pozyskiwały danych osobowych w zakresie przekraczającym uzasadnione potrzeby opisane w rejestrze czynności przetwarzania. 

 5. W celu przestrzegania zasady adekwatności, Administrator przemyślał, jakie dane są mu potrzebne do realizacji określonych celów i określił w stosunku do każdej czynności przetwarzania zakres niezbędnych danych. W związku z tym, zakazane jest pozyskiwanie danych osobowych ponad określony przez Administratora katalog danych niezbędnych do realizacji poszczególnych celów.

 6. W celu przestrzegania zasady prawidłowości, Administrator przyjął zasadę, zgodnie z którą w razie wątpliwości dotyczących prawidłowości danych osobowych mu przekazanych, podejmowane są działania mające na celu wyjaśnienie powstałych wątpliwości.

 7. W celu przestrzegania zasady czasowości, Administrator przemyślał terminy, w jakich dane stają się mu zbędne i będą podlegać usunięciu, co znalazło odzwierciedlenie w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych. Ponadto, Administrator przynajmniej raz w roku dokonuje przeglądu czy posiadane przez niego dane nie są już mu zbędne i w razie stwierdzenia zbędności, dokonuje ich trwałego usunięcia.

 8. W celu przestrzegania zasady bezpieczeństwa, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Decyzja o wyborze środków została poprzedzona przeprowadzeniem analizy ryzyka. Zastosowane środki zostały wskazane w ramach analizy ryzyka.

§ 14

Środki bezpieczeństwa, analiza ryzyka, ocena skutków

 1. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wprowadzono odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne.

 2. Decyzja o wyborze zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych została poprzedzona analizą ryzyka, która to analiza została spisana w postaci oddzielnego dokumentu. W ramach tego dokumentu wymienione są również wszystkie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne wdrożone przez administratora. W związku z tym, administrator nie uznaje za celowe wymieniać ich w tym miejscu raz jeszcze. 

 3. Wymienione w analizie ryzyka środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych dotyczą wyłącznie środków wdrożonych bezpośrednio przez administratora danych osobowych. W zakresie, w jakim administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, podmioty te zobowiązały się utrzymywać odpowiednie środki ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa. 

 4. Administrator nie przeprowadził oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, stwierdzając, że nie ciąży na nim taki obowiązek na podstawie art. 35 RODO. Rodzaje przetwarzania danych osobowych dokonywane przez Administratora nie powodują, zdaniem Administratora, wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Taki wniosek Administratora wynika z tego, że Administrator:

  1. przetwarza głównie podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe,

  2. przetwarza wyłącznie dane osobowe zwykłe,

  3. nie stosuje narzędzi śledzących i profilujących wykorzystujących dane osobowe,

  4. nie przetwarza danych na dużą skalę.

 5. Ponadto, Administrator zapoznał się z wykazem rodzajów operacji wymagających oceny skutków ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i pośród dokonywanych przez siebie operacji przetwarzania danych nie zidentyfikował żadnej, która znajdowałaby się w wykazie.

§ 15

Obsługa praw jednostki

 1. Administrator spełnia obowiązki informacyjne wobec osób, których dane przetwarza oraz oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania. 

 2. Realizacja obowiązków informacyjnych została opisana szczegółowo w § 13 ust. 3 Polityki.

 3. Obsługa żądań kierowanych do Administratora przez osoby, których dane są przetwarzane, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail dedykowanego obsłudze związanej z ochroną danych osobowych: uxpogodzinach@gmail.com. Ponadto, część żądań może być obsługiwana automatycznie. Chodzi tutaj, w szczególności, o rezygnację z otrzymywania newslettera, co może zostać dokonane przez kliknięcie w przycisk zawarty w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera. 

 4. Obsługa żądań archiwizowana jest w ramach archiwum poczty elektronicznej. Ponadto, Administrator prowadzi rejestr obsługi żądań osób, których dane przetwarza, w którym odnotowywane są wszystkie żądania oraz sposób ich obsługi.

 5. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Administrator wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób, Administrator może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

 6. Jeżeli żądanie zgłaszane jest przez osobę, której danych Administrator nie przetwarza, Administrator informuje tę osobę o tym, że nie przetwarza jej danych osobowych.

 7. W sytuacji odmowy realizacji żądania kierowanego do Administratora, Administrator informuje osobę kierującej żądanie o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych. 

 8. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Administrator nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.

 9. Na żądanie, Administrator wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. 

 10. Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba, że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowość danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych, Administrator informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby. 

 11. Administrator uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych. Administrator może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Administratora procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

 12. Na żądanie osoby, Administrator usuwa dane, gdy:

  1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,

  2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

  3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

  4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

  5. konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego.

 13. Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

  1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

 14. Na żądanie osoby, Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używam formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Administratorowi, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej.

 15. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes Administratora, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 16. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

§ 16

Monitoring

 1. Administrator ma możliwość monitorowania korespondencji wymienianej w ramach poczty elektronicznej przez osoby, dla których zostały utworzone skrzynki pocztowe w ramach organizacji Administratora. Monitorowanie może nastąpić poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej i sprawdzenie przebiegu wymiany korespondencji. Osoby, dla których zostały utworzone skrzynki pocztowej, zostały o tym fakcie poinformowane.

 2. W ramach oprogramowania chmurowego wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych, Administrator ma możliwość weryfikacji, który użytkownik i w jakim czasie logował się do swojego konta. 

 3. Administrator nie stosuje monitoringu wizyjnego. Monitoring z wykorzystaniem kamer przemysłowych stosowanych jest na terenie, na obszarze którego znajduje się siedziba Administratora. Administrator nie zarządza tym systemem monitoringu i nie ma dostępu do nagrań realizowanych z wykorzystaniem tego systemu monitoringu. Monitoring nie dotyczy obszaru siedziby Administratora.  

§ 17

Retencja danych

 1. W rejestrze czynności przetwarzania wskazane zostały okresy przez jakie dane są przechowywane w związku z poszczególnymi czynnościami przetwarzania. 

 2. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność usunięcia lub zniszczenia danych osobowych, czy to z uwagi na upływ okresu przechowywania czy też ze względu na stosowne żądanie złożone w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą, dane zostaną usunięte lub zniszczone w taki sposób, by ich odtworzenie nie było możliwe. 

 3. W przypadku konieczności usunięcia danych osobowych, podejmowane są następujące kroki:

  1. identyfikacja dokumentów zawierających dane osobowe podlegające usunięciu, a następnie zniszczenie tych dokumentów z wykorzystaniem niszczarki,

  2. weryfikacja w ramach poszczególnego oprogramowania, czy przetwarzane są w nim dane podlegające usunięciu, a jeżeli tak, usunięcie tych danych,

  3. weryfikacja czy na dyskach komputerów oraz w chmurach synchronizowanych z komputerami są przechowywane pliki zawierające dane podlegające usunięciu, a jeżeli tak, usunięcie tych plików w sposób trwały.

 4. Z uwagi na skalę przetwarzania danych osobowych, niewielkie ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz możliwości finansowe i organizacyjne, Administrator nie ma możliwości usunięcia danych z kopii zapasowych. Przy czym, biorąc pod uwagę, że kopie zapasowe są nadpisywane przy ich wykonywaniu, w ramach kopii zapasowych znajduje się zawsze aktualny stan bazy danych. Oznacza to, że jeżeli po usunięciu danych dojdzie do wykonania kopii zapasowych, w tej kopii zapasowej usunięte dane nie będą się już znajdować.

 

§ 18

Podmioty przetwarzające

 1. W procesie przetwarzania danych osobowych biorą udział podmioty zewnętrzne.

 2. Podmioty zewnętrzne biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów powierzenia danych osobowych. 

 3. Wszystkie podmioty biorące udział w procesie przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w rejestrze czynności przetwarzania oraz w wykazie podmiotów przetwarzających. 

 4. Dokonując wyboru podmiotów przetwarzających, Administrator weryfikuje, czy określone podmioty spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na poziomie wymaganym przez RODO. W szczególności, administrator podejmuje następujące czynności w ramach procesu wyboru podmiotów przetwarzających:

 1. weryfikacja renomy podmiotu w środowisku branżowym,

 2. weryfikacja dokumentów dotyczących danych osobowych udostępnianych przez podmiot (regulaminy, polityki prywatności itp.),

 3. weryfikacja treści proponowanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 4. weryfikacja lokalizacji, w której będą przechowywane dane osobowe, w szczególności lokalizacji serwerów, a w sytuacji, gdy dane miałyby być przekazywane poza obszar EOG – weryfikacja czy odbywa się to na podstawie odpowiednich mechanizmów zgodności.

 1. Ponadto, jeżeli jest to możliwe, administrator odbiera od podmiotu przetwarzającego stosowne oświadczenia w ramach ankiety dla podmiotu przetwarzającego. Oświadczenie te służą weryfikacji czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

 2. W stosunku do każdego podmiotu przetwarzającego Administrator zebrał stosowne dokumenty związane z prywatnością, ochroną danych osobowych i przechowuje ja razem z dokumentacją ochrony danych osobowych.

 3. W procesie przetwarzania danych osobowych biorą udział współpracownicy administratora, pracujący całkowicie zdalnie i na odległość z wykorzystaniem własnego sprzętu. Administrator traktuje te osoby również jako podmioty przetwarzające i zawiera z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dla osób tych tworzone są oddzielne konta i dostępy w ramach oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych, a w tym zakresie stosowane są odpowiednio postanowienia § 19 ust. 6 – 9 Polityki. 

 

§ 19

Osoby upoważnione

 1. Osoby, które przetwarzają dane osobowe w ramach stosunku pracy lub na podstawie stosunku cywilnoprawnego, ale pozostając pod fizycznym nadzorem administratora, przetwarzają dane na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych. Pozostałe osoby, w szczególności współpracownicy zdalni, przetwarzają dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

 2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dokonywane jest na piśmie.

 3. Każda osoba upoważniona uwzględniana jest w ewidencji osób upoważnionych.

 4. Ewidencję osób upoważnionych prowadzi Administrator.

 5. Każda osoba upoważniona korzysta z własnego komputera i posiada oddzielne konto użytkownika w systemie operacyjnym oraz w pozostałych systemach informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych. Osoby upoważnione nie mają dostępu do swoich kont. Jedynie Administrator ma dostęp do wszystkich kont osób upoważnionych.

 6. Nadawanie identyfikatorów i przydzielanie haseł:

  1. hasło składa się z co najmniej 8 znaków; zalecane jest, aby zawierało małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne,

  2. identyfikator użytkownika powinien być inny dla każdego użytkownika, a po jego wyrejestrowaniu z systemu informatycznego, nie powinien być przydzielany innej osobie,

  3. identyfikatory użytkowników ujawnione są w wykazie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

  4. hasła pozostają tajne, każdy użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swego hasła, także po jego zmianie; obowiązek ten rozciąga się także na okres po upływie ważności hasła,

  5. hasło, co do którego zaistniało choćby podejrzenie ujawnienia powinno być niezwłocznie zmienione przez użytkownika,

  6. utrata upoważnienia do przetwarzania danych osobowych powoduje natychmiastowe usunięcie z grona użytkowników systemu informatycznego.

 7. Przed rozpoczęciem pracy w systemie operacyjnym oraz w systemach informatycznych osoba upoważniona musi podjąć następujące kroki:

 1. zalogować się do systemu operacyjnego z wykorzystaniem zastrzeżonych tylko dla siebie identyfikatora i hasła w sposób uniemożliwiający ich ujawnienie osobom postronnym, 

 2. sprawdzić prawidłowość funkcjonowania komputera i systemu operacyjnego, 

 3. w razie stwierdzenia nieprawidłowości, powiadomić o tym administratora systemu informatycznego lub administratora danych osobowych,

 4. zalogować się do systemu informatycznego z wykorzystaniem zastrzeżonych tylko dla siebie identyfikatora i hasła w sposób uniemożliwiający ich ujawnienie osobom postronnym,

 5. w razie stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia systemu operacyjnego lub informatycznego, lub stanu wskazującego na istnienie takiej możliwości, podjąć odpowiednie kroku stosownie do zasad postępowania w sytuacji naruszenia zabezpieczenia danych osobowych.

 1. Przerywając przetwarzanie danych, osoba upoważniona powinna co najmniej aktywować wygaszasz ekranu lub w inny sposób zablokować możliwość korzystania ze swego konta użytkownika przez inne osoby. 

 2. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych, osoba upoważniona zobowiązana jest do zakończenia pracy w systemie informatycznym, wylogowania się z systemu operacyjnego i wyłącznie komputera.

§ 20

Naruszenia ochrony danych osobowych

 1. Każde naruszenie ochrony danych osobowych powinno być niezwłocznie zgłaszane przez użytkowników administratorowi danych osobowych. 

 2. Typowe sytuacje, które należy postrzegać w kontekście naruszenia ochrony danych osobowych:

 1. naruszenie lub próby naruszenia integralności systemów informatycznych przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych – przez osoby nieuprawnione do dostępu do sieci lub aplikacji ze zbiorem danych osobowych,

 2. naruszenie lub próba naruszenia integralności danych osobowych w systemie przetwarzania (wszelkie dokonane lub usiłowane modyfikacje, zniszczenia, usunięcia danych osobowych przez nieuprawnioną do tego osobę),

 3. celowe lub nieświadome przekazanie zbioru danych osobowych osobie nieuprawnionej do ich otrzymania,

 4. nieautoryzowane logowanie do systemu,

 5. nieuprawnione prace na koncie użytkownika dopuszczonego do przetwarzania danych osobowych przez osobę do tego nieuprawnioną,

 6. istnienie nieautoryzowanych kont dostępu do danych osobowych,

 7. włamanie lub jego usiłowanie z zewnątrz sieci,

 8. nieautoryzowane zmiany danych w systemach informatycznych,

 9. niezablokowanie dostępu do systemu informatycznego przez osobę uprawnioną do przetwarzania danych osobowych w czasie jej nieobecności,

 10. ujawnienie indywidualnych haseł dostępu użytkowników do systemów informatycznych,

 11. brak nadzoru nad serwisantami lub innymi pracownikami przebywającymi w pomieszczeniach, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych,

 12. nieuprawniony dostęp lub próba dostępu do pomieszczeń, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych,

 13. zniszczenie dokumentacji zawierającej dane osobowe bez użycia niszczarki,

 14. fizyczna obecność w budynku lub pomieszczeniach, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, osób zachowujących się podejrzanie,

 15. otwarte drzwi do szaf, w których przechowywane są dane osobowe,

 16. ustawienie monitorów pozwalające na wgląd osób postronnych w dane osobowe,

 17. wynoszenie danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej na zewnątrz firmy bez upoważnienia administratora danych osobowych,

 18. udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym w formie papierowej, elektronicznej i ustnej,

 19. telefoniczne próby wyłudzenia danych osobowych,

 20. kradzież komputerów lub CD, twardych dysków, pendrive’a z danymi osobowymi,

 21. e-maile zachęcające do ujawnienia identyfikatora i/lub hasła,

 22. pojawienie się wirusa komputerowego lub niestandardowe zachowanie komputerów,

 23. przechowywanie haseł do systemów w pobliżu komputera. 

 1. W przypadkach, o których mowa powyżej, należy podjąć czynności zmierzające do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zabezpieczenia ewentualnych dowodów i minimalizacji zaistniałych szkód, w tym w szczególności:

 1. zapisać wszelkie informacje związane z danym zdarzeniem, a w szczególności:

  1. dokładny czas uzyskania informacji o naruszeniu zabezpieczenia danych osobowych i czas samodzielnego wykrycia tego faktu,

  2. dane osoby zgłaszającej,

  3. opis miejsca zdarzenia,

  4. opis przedstawiający stan techniczny sprzętu służącego do przetwarzania lub przechowywania danych osobowych,

  5. wszelkie ustalone okoliczności zdarzenia.

 2. na bieżąco wygenerować i wydrukować wszystkie możliwe dokumenty i raporty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia, opatrzyć je datą i podpisem,

 3. dokonać identyfikacji zaistniałego zdarzenia, poprzez ustalenie w szczególności:

  1. rozmiaru zniszczeń,

  2. sposobu, w jaki osoba niepowołana uzyskała dostęp do danych osobowych,

  3. rodzaju danych, których dotyczyło naruszenie,

  4. wyeliminować czynniki bezpośredniego zagrożenia utraty danych osobowych,

  5. sporządzić protokół z wyżej wymienionych czynności,

  6. poinformować właściwe organy ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.

 1. Administrator danych osobowych obowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu powstrzymanie lub ograniczenie osobom niepowołanym dostępu do danych osobowych w szczególności przez:

 1. zmianę hasła dla administratora i użytkowników,

 2. fizyczne odłączenie urządzeń i tych segmentów sieci, które mogły umożliwić dostęp do bazy danych osobie niepowołanej;

 3. wylogowanie użytkownika podejrzanego o naruszenie zabezpieczenia ochrony danych.

 1. Po przeanalizowaniu przyczyn i skutków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych osobowych obowiązane są podjąć wszelkie inne działania mające na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń w przyszłości oraz zmniejszenie ryzyka występowania ich negatywnych skutków. W szczególności, jeżeli przyczyną naruszenia są:

 1. błąd osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych związany z przetwarzaniem danych osobowych – należy przeprowadzić dodatkowe szkolenie, indywidualne lub grupowe,

 2. uaktywnienie wirusa komputerowego – należy ustalić źródło jego pochodzenia oraz wykonać test zabezpieczenia antywirusowego,

 3. zaniedbanie ze strony osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych – należy wyciągnąć konsekwencje zgodnie z przepisami prawa,

 4. włamanie – należy dokonać szczegółowej analizy wdrożonych środków zabezpieczających,

 5. zły stan urządzenia lub sposób działania programu lub inne niedoskonałości informatycznego systemu przetwarzania danych osobowych – należy niezwłocznie przeprowadzić kontrolne czynności serwisowo – programowe.

 1. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte środki zaradcze. Dokumentacja odbywa się z wykorzystaniem zestawienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych.   

 2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, na administratorze danych osobowych ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do organu nadzorczego zgodnie z postanowieniami art. 33 RODO oraz zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z postanowieniami art. 34 RODO.

§ 21

Administrator jako podmiot przetwarzający

 1. Administrator w stosunku do niektórych z przetwarzanych danych osobowych, występuje w roli podmiotu przetwarzającego, któremu inne podmioty powierzają do przetwarzania dane osobowe na podstawie stosownej treści umów.

 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania powierzonych danych znajdują się w rejestrze kategorii czynności przetwarzania.

 3. W stosunku do danych powierzonych do przetwarzania Administratorowi, mogą być podejmowane wyłącznie czynności odpowiadające zakresowi powierzenia.

 4. W stosunku do danych powierzonych do przetwarzania Administratorowi stosuje się wszystkie zasady oraz środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych opisane w Polityce i analizie ryzyka.

§ 22

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejsza polityka oraz pozostałe dokumenty związane z ochroną danych osobowych, ulegać będą przeglądom w celu weryfikacji aktualności informacji w nim zawartych przynajmniej raz w roku, do końca stycznia każdego roku.

 2. Każdy przegląd będzie podlegał raportowaniu z wykorzystaniem wzoru raportu wchodzącego w skład dokumentacji ochrony danych osobowych.

 3. W przypadku aktualizacji któregoś z dokumentów, jego poprzednio obowiązująca wersja będzie podlegać archiwizacji i będzie przechowywana jako wersja archiwalna wraz z aktualnie obowiązującą dokumentacją.